Tingimused

Pakkuja ("Ettevõte", "meie", "meie" või "meie") pakub oma määratud tarkvara ja veebisaidi ("veebisait") kaudu teatud turundus-, reklaami-, müügiedendus- ja seotud teenuseid ("teenus"; teenus kasutajaid nimetatakse "kasutajateks", "teie" või "teie"). Need kasutustingimused (edaspidi "tingimused") reguleerivad kasutajate juurdepääsu veebisaidile ja teenustele ning nende kasutamist. Kasutajad peavad enne veebisaidi kasutamist nõustuma nende tingimustega.

Lugege need tingimused hoolikalt läbi. Need tingimused reguleerivad teie juurdepääsu veebisaidile ja teenustele ning nende kasutamist. Veebisaidile juurde pääsedes, selle kasutamiseks registreerudes, alla laadides, jagades või muul viisil kasutades või kasutades meie pakutavaid tarkvaraskripte, et muuta veebisait kättesaadavaks või kasutatavaks, kinnitate oma nõusolekut nii käesolevate tingimuste kui ka meie privaatsuspoliitikaga ning mis võivad olla muuta või muul viisil aeg-ajalt meie äranägemisel. Veebisaidi jätkuvat kasutamist loetakse selliste muudetud või uuendatud tingimustega nõustumiseks. Kui te ei nõustu ühegi nende tingimustega, ärge klõpsake nuppu "NÕUSTU" ja ärge kasutage veebisaiti.

1. Veebisaidi ja teenuste kasutamine

Vastavalt siin sätestatud tingimustele saate veebisaidile juurde pääseda ja seda kasutada teenuste kasutamiseks mitteainuõiguslikul alusel. Teate, et ettevõte võib oma äranägemisel ja igal ajal muuta, värskendada või muul viisil muuta veebisaiti või teenuseid, sealhulgas lõpetada veebisaidi ja/või teenuste mis tahes osa või kogu pakkumine või muuta või kustutada mis tahes sisu, mis on saadaval veebisaidi kaudu. Veebisait või teenused ilma ette teatamata.

Veebilehe ja teenuste kasutamine on kehtetu, kui see on keelatud. Veebisaiti ja teenuseid kasutades kinnitate ja garanteerite, et: (a) teie esitatud teave (kui see on kohaldatav) on tõene ja täpne; (b) säilitate sellise teabe täpsuse; (c) olete oma jurisdiktsioonis vähemalt täisealine; ja (d) teie veebisaidi või teenuste kasutamine ei riku ega soodusta ühegi kohaldatava seaduse või määruse või mis tahes juriidilise või lepingulise kohustuse rikkumist, mis teil võib olla kolmanda osapoole ees, ning järgite ja järgite alati kõiki kohaldatavaid seadusi. , reeglid ja eeskirjad, mis on seotud teenuste ja veebisaidi kasutamisega, teenuste ja veebisaidi kaudu korraldatud teenustega, sealhulgas ilma piiranguteta sellised teenused, mis on mis tahes viisil seotud toodete või kolmandate osapooltega, nagu need mõisted on siin määratletud.

Alajaotisi a–d nimetatakse ühiselt kui "Kasutajate kohustused ja garantiid".

Teenust või veebisaiti kasutades mõistate ja nõustute, et Ettevõte võib oma äranägemise järgi, kuid ei ole kohustatud kontrollima, et mis tahes kasutaja täidab mis tahes või kõiki kasutaja kohustusi ja garantiisid ning nõustute lisaks, et ettevõte ei ole vastutab kasutajate kohustuste ja garantiide täitmise tagamise eest või suutmatuse eest peatada, lõpetada või takistada teenuste või veebisaidi kasutamist kasutajate poolt, kes ei täida kasutaja kohustusi ja garantiisid. Mõistate, et vastutate ainuisikuliselt oma hinnangute, otsuste ja hinnangute tegemise eest selle kohta, kas suhelda mis tahes kolmandate osapooltega või muul viisil suhelda mis tahes kolmandate osapooltega. Kui saate teada kasutajate kohustuste ja garantiide rikkumisest, soovitame teil sellest ettevõttele teatada.

Ettevõte jätab endale õiguse mitte pakkuda teile teenuseid ette teatamata või etteteatamata oma äranägemise järgi, olenemata sellest, kas ta saab teada kasutajate kohustuste ja garantiide mis tahes rikkumisest (kas siis teiste kasutajate esitatud aruannete või muul viisil) teile või mõnele teisele kasutajale või mõnel muul põhjusel. Ilma ülaltoodust kõrvale kaldumata ütleb Ettevõte sõnaselgelt lahti ja te vabastate Ettevõtte selgesõnaliselt igasugusest ja igasugusest vastutusest mis tahes vastuolude, nõuete, kohtuasjade, vigastuste, kaotuse, kahju ja/või kahjude eest, mis tulenevad sellest ja/või mis tahes viisil seotud. et: (i) kasutaja või kolmanda isiku esituste ebatäpsus, ebaõigeaegsus või ebatäielikkus; ja (ii) mis tahes kolmandate osapoolte või teiste kasutajate, toodetega või muul viisil esitatud väärkajastamisi ja/või vääresitusi. Veebisaiti ja teenuseid kasutades mõistate ja nõustute, et teenused pakuvad ainult platvormi, mis on loodud selleks, et aidata kasutajatel reklaamide või kampaaniate kaudu jõuda, osta ja/või kasutada erinevaid tooteid ja teenuseid, mida pakuvad kolmandatest osapooltest tarnijad ja/või teenusepakkujad. meie poolt (vastavalt „Tooted“ ja „Kolmandad osapooled“).

Mõistate ja nõustute, et Ettevõte: (a) ei võta tööle, soovita ega toeta ühtegi kolmandat osapoolt või toodet ega nendega seotud osapoolt ega kontrolli ühegi kolmanda osapoole tegevuse või tegevusetuse, nende äritegevuse üle, nende tooteid või teenuseid; (b) ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid kolmandate osapoolte ja toodete, sealhulgas nende kvaliteedi, hinna, ühilduvuse, saadavuse või muude funktsioonide kohta ega teie suhtluse või tehingute kohta kolmandate osapooltega; (c) ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid toodetega seotud omandiõiguste või muude õiguste või funktsioonide või regulatiivsete aspektide kohta, sealhulgas mis tahes nõutavad volitused, load või litsentsid üleslaadimiseks, jagamiseks või muul viisil kättesaadavaks tegemiseks ning kasutamiseks, müümiseks ja selliste Toodete ostmine; ja (d) ei vastuta ühegi kasutaja või muude kolmandate isikute tegevuse või käitumise eest, mis tahes viisil kasutab või on kasutanud teenuseid ja/või veebisaidil või väljaspool seda. Ettevõte ei ole kohustatud kontrollima või muul viisil kontrollima mis tahes teavet kolmandate isikute ja/või kasutajate, toodete või muude veebisaidi või teenustega seotud funktsioonide kohta ning seetõttu peaksite olema ettevaatlik ning enne teenusega liitumist läbi viima oma uuringud ja kontrollid. keegi teenuste või veebisaidi kaudu või muul viisil kellegagi suhtlemas.

Ettevõte ütleb sõnaselgelt lahti ja vabastate ettevõtte selgesõnaliselt igasugusest ja igasugusest vastutusest mis tahes vastuolude, nõuete, kohtuasjade, vigastuste, kaotuse, kahju ja/või kahjude eest, mis tulenevad kolmandatest osapooltest, toodetest ja/või mis tahes viisil on nendega seotud. , teenuseid ja veebisaiti või teie suhtlust või tehinguid mis tahes kolmandate osapooltega, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes kolmandate isikute tegevus ja/või tegevusetus, mis tahes viisil teenuseid või veebisaiti kasutades või sellega seotud. Teeneid või veebisaiti kasutades tunnistate, et vastutate ainuisikuliselt sellise kasutamise ja ühenduste, interaktsioonide, ostude või mis tahes muude toimingute eest ning et teenuste või veebisaidi kasutamine on teie ainuvastutus. Kahtluste vältimiseks ei müü, litsentsi ega tee ettevõte teile muul viisil kättesaadavaks ühtegi toodet ega teenust (välja arvatud teenused) ega vastuta toodete või teenuste eest, mille olete ostnud kolmandalt osapoolelt, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes toe ja hoolduse, häirete, vigade, tõrgete, kahjude või mis tahes kuludega.

2. Piirangud

Ilma selle 1. jao sätetest kõrvale kaldumata ei tohi te ega luba ühelgi kolmandal osapoolel: (a) pöördprojekteerida või püüda leida veebisaidi või teenuste aluseks olevat koodi; (b) kasutada veebisaiti või teenuseid rikkudes mis tahes kohaldatavat seadust või määrust, sealhulgas, kuid mitte ainult, postitada, avaldada, jagada või muul viisil edastada ebaseaduslikku või solvavat materjali; (c) kopeerida, muuta või luua sellest tuletatud teoseid, teenuseid või mis tahes veebisaidi või teenuste sisu; (d) proovige keelata veebisaidi või teenuste mis tahes turva- või juurdepääsukontrolli mehhanisme või neist mööda hiilida; (e) kavandada või aidata kavandada pettusi, ärakasutusi, automatiseerimistarkvara, roboteid, häkkimisi, režiime või muud volitamata kolmanda osapoole tarkvara, et muuta veebisaiti või teenuseid või neid häirida; (f) kasutada veebisaiti või teenuseid või suhelda teiste kasutajatega mis tahes eesmärgil, mis on vastuolus mis tahes kohaldatava seaduse või määrusega; (g) püüda saada volitamata juurdepääsu veebisaidile või teenustele, teistele kasutajakontodele, nagu allpool määratletud, või muule seadmele, arvutisüsteemile, telefonisüsteemidele või veebisaidi või teenustega ühendatud võrkudele; ja (h) koguma või muul viisil kasutajate kohta teavet ilma nende nõusolekuta.

Kui postitate, avaldate, jagate või muul viisil edastate veebisaidi ja/või teenuste kaudu sisu, kinnitate ja garanteerite, et selline sisu annab täpse ja täieliku ülevaate selles kirjeldatud toodetest või teenustest, vastab käesolevatele tingimustele ja ei: (a) ei riku ühegi kolmanda isiku intellektuaalomandi-, moraalseid ega avalikustamisõigusi; (b) sisaldama laimavat, laimavat, rõvedat, seksuaalselt vihjavat või muul viisil solvavat sisu (sealhulgas vihkamist, vägivalda või fanatismi propageerivat või ülistavat materjali); (c) sisaldama usse, viirusi või muul viisil pahatahtlikku tarkvara; (d) rikkuda mis tahes kohaldatavat seadust või määrust, sealhulgas reklaami või turundust puudutavaid seadusi või määrusi; ja (e) võtta meetmeid, mis panevad meie infrastruktuurile ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt suure koormuse.

Veebisaidi või teenuste kaudu sisu postitades, üles laadides, avaldades, jagades või muul viisil edastades annate ettevõttele ja selle sidusettevõtetele ja/või all-litsentsijatele käesolevaga pöördumatult ülemaailmse, mitteeksklusiivse, alalise ja kasutustasuta litsentsi avaldamiseks, jagada, kuvada ja muul viisil edastada sellist sisu mis tahes mõistlikul kujul, mis on ettevõtte äranägemisel. Ettevõte jätab endale õiguse eemaldada, peatada juurdepääs või lõplikult kustutada mis tahes sisu vastavalt oma äranägemisele ilma ette teatamata, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes sisu, mis rikub ülaltoodud garantiisid või ettevõtte ärihuve, ja teil ei ole selleks õigust. või nõue mis tahes selliste otsuste ja toimingute kohta.

Ettevõte ei vastuta ega vastuta kasutajate pakutava, postitatud, üles laaditud, jagatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu, kasutajate pakutud, postitatud, üles laaditud, jagatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud toodete või teenuste eest. Iga Veebisaiti või teenuseid kasutav kasutaja võtab endale sellega seoses täieliku vastutuse ja Ettevõte ei vastuta eelnevaga seoses.

3. Reklaammaterjalid ja infolehed

Lisaks ülaltoodud jaotises 3 sätestatule annab kasutaja selgesõnalise nõusoleku ettevõttele edastada Kasutajale reklaammaterjale ja uudiskirju (edaspidi "Reklaammaterjalid ja uudiskirjad") mis tahes kättesaadaval viisil, sealhulgas e-posti, teksti- ja SMS-sõnumite kaudu. , faksi, posti, automaatvalimisteenuste või muude vahenditega, kõik vastavalt ettevõtte ainuisikulisele äranägemisele, mis aeg-ajalt tehakse, ning selliste reklaammaterjalide ja infolehtede saamiseks.

Lisaks tunnistab Kasutaja, et Reklaammaterjalid ja uudiskirjad võivad sisaldada kolmandate isikute reklaame, ning ta annab selgesõnalise nõusoleku selliste reklaamide vastuvõtmiseks Reklaammaterjalide ja uudiskirjade osana. Kasutaja võib ettevõttega igal ajal ühendust võtta, saates e-posti teel päringu, milles teavitab ettevõtet oma keeldumisest edaspidi reklaammaterjalide ja uudiskirjade vastuvõtmisest.

4. Intellektuaalne omand

Ettevõte on kõigi ülemaailmsete õiguste, tiitlite ja huvide omanik: (a) veebisaidil ja teenustes, veebisaidi ja teenuste täiustustes, tuletistes, veaparandustes või täiustustes; ja (b) ettevõtte kaubanimed, kaubamärgid ja logod ning jäävad alati ainult ettevõttele. Kõik viited nendes tingimustes või muus teabes eelmainitu müügi, edasimüügi või ostmise kohta tähendavad ainult õigust kasutada veebisaiti ja teenuseid vastavalt nendele tingimustele. Kasutajad vastutavad ainuisikuliselt kogu sisu eest, sealhulgas selle intellektuaalomandi õiguste eest, mida kasutajad veebisaiti ja/või teenuseid kasutades pakuvad, jagavad või muul viisil kättesaadavaks teevad, ning Ettevõte ei võta sellise sisuga seoses vastutust. Ettevõte ei vastuta sellise sisuga tekitatud kahjude või kahjude eest ning Kasutajad nõustuvad hüvitama ja hoidma Ettevõtet kahju eest ülaltoodust tulenevate kahjude või kaotuste eest.

5. Privaatsus

Te kohustuvad mitte salvestama, koguma ega muul viisil enda valduses hoidma ega kasutama teenuste ja veebisaidi pakutavat sisu ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta. Lisaks tunnistate, et ettevõte jätab endale õiguse oma äranägemise järgi salvestada, koguda või muul viisil enda valduses hoida ja kasutada mis tahes sisu ja avalikku teavet, sealhulgas teavet, mis võib teid või mõnda teist kasutajat või kolmandat osapoolt isiklikult tuvastada või teie isikut kirjeldada. isiklikud huvid. Ettevõte jätab endale õiguse kasutada sellist sisu ja avalikku teavet mis tahes kohaldatava seaduse alusel lubatud viisil, nagu on sätestatud ettevõtte privaatsuspoliitikas. Ilma erandit ülaltoodud jaotise 1 sätetest ei vaata, katseta, kinnita, kinnita ega kontrolli muul viisil ettevõte sellist sisu ega avalikku teavet. Iga kasutaja, kes sellist sisu või avalikku teavet postitab, laadib üles, jagab või muul viisil kättesaadavaks teeb, vastutab ainuisikuliselt sisu või avaliku teabe, sealhulgas mis tahes ja kogu kolmandate isikute teabe ja nõutavate nõusolekute eest. Ettevõte ei vastuta kahjude või kahjude eest, mis on tekkinud ülaltoodu mittejärgimisest ning te nõustute hüvitama ja hoidma Ettevõtet kahju eest mis tahes ülaltoodust tuleneva kahju või kaotuse eest. VAATAMATA EELNEVALT MÕISTATE JA TUNNUSTATE, ET ETTEVÕTE EI OLE SISU SÄILUSTUSTEENUS. ETTEVÕTE EI VASTUTA MISGI KAOTUNUD VÕI KUSTUTATUD SISU VÕI AVALIKUD TEABE EEST. TE PEAKSITE OLEMA TEADLIK, ET TEISED KASUTAJAD VÕIVAD LUGEDA, KOGUDA JA KASUTADA MISKI postitatud, üleslaaditud, jagatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu, NING SEDA VÕIB KASUTADA SOOVIMATU SISU SAATMISEKS.

6. Lingid

Veebisait või teenused võivad sisaldada linke või muud sisu, mis on seotud veebisaitide, reklaamijate, kirjastajate või kolmandate isikute pakutavate toodetega. Ettevõttel ei ole kontrolli ega esindusi sama või selle kaudu edastatud või edastatud või muul viisil mis tahes sellise kolmanda isiku poolt edastatud teabe suhtes. TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET SELLISTE LINKIDE VÕI MUU SISU KASUTAMINE ON ENDA RISKOOL, ET SELLISED LINGID VÕI MUU SISU JUHTUB SELLISETE KOLMANDATE OSAPOOLTE KASUTUSTINGIMUSTE NING KÄESOLEVA PRIVAATSUSPOLIITIKA, MITTE PRIVAATSUSPOLIITIKAGA. SELLISTE KOLMANDATE ISIKUTE TAVAD VÕI MUUD POLIITIKAD. TE peaksite hoolikalt üle vaatama kohaldatavad tingimused ja eeskirjad, mis kehtivad mistahes SELLISTE KOLMANDA osapoole suhtes. ETTEVÕTE EI VASTUTA MISKIGI SELLISTE KOLMANDA OSAPOOLE EEST EGA SELLEST TEKITATUD KAOTUMISE VÕI MIS tahes liiki kahju eest, NING ETTEVÕTE VÄLJAB SELGESELGSELT JA TEIE SELGESELGSELT VÄLJASELGESELSELT VASTUTUSEST VÄLJA. KÕIK VAIDLUSED, NÕUDED, HÄDINGUD, VIGASTUSED, KAOTUSED, KAHJU JA/VÕI KAHJUD, MIS TULENEVAD JA/VÕI MIS TAHES MIS ON NENDEGA SEOTUD, KAASA arvatud PIIRANGUDEGA, MIS SEOTUD KÄTTESAADAVUSE, KASUTUSTINGIMUSTE, VÕIMALUSTE, TINGIMUSTEGA REKLAAM, TASUD, TOOTED JA/VÕI TEENUSED.

7. Keelatud kasutusalad

Veebisaiti ja teenuseid ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel (välja arvatud juhul, kui Ettevõte on lubanud kasutajate ühendamisel kolmandate isikutega teisiti) ilma ettevõtte selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta. Ükski isik või organisatsioon ei tohi kasutada veebisaiti ega teenuseid, et värvata teisele veebisaidile, paluda, reklaamida või mis tahes vormis kasutajatega ühendust võtta töölevõtmiseks, lepingute sõlmimiseks või muul eesmärgil ettevõttega mitteseotud ettevõtte jaoks ilma selgesõnalise kirjaliku loata. Ettevõttest. Nõustute mitte kasutama teenuseid ja veebisaiti ühegi teise kasutajaga ühenduse võtmiseks, reklaamimiseks, müügiks või müügiks ilma nende selgesõnalise nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui käesolevate tingimustega on lubatud teisiti.

8. Support

Kasutajad võivad veebisaidi ja teenuste toe osas ettevõttega ühendust võtta, saates meilisõnumi

9. Vastutusest loobumine

Ettevõte teeb mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et tema tehnoloogia hoiab veebisaiti ja teenuseid turvalisena. Ükski tehnoloogia pole aga 100% turvaline. Seega, kuigi me püüame kasutada teie isikuandmete kaitsmiseks äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust. Veebisaidi ja teenuste kasutamine on teie äranägemisel ja vastutusel, välja arvatud siin sõnaselgelt sätestatud juhtudel. Veebisaiti ja teenuseid pakutakse põhimõttel „NAGU ON” ja „NAGU SAADAVAL” ilma igasuguste garantiideta. Ettevõte loobub sõnaselgelt kõigist kaudsetest või seadusjärgsetest garantiidest, mis on seotud veebisaidi ja teenustega, sealhulgas ilma piiranguteta omandiõiguse, turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse, omandiõiguste mitterikkumise, tehingute käigu või toimimisviisi garantiid. Ettevõte ei anna nõu mis tahes tehingu, tehingu või töövõtu riski või sobivuse kohta. Ettevõte ei võta endale vastutust teie tehtud tehingute või töövõttude eest ning te tunnistate, et vastutate ainuisikuliselt oma tehingute ja töövõttude hindamise eest. Te ei pea ettevõtet, selle juhte, töötajaid ega sidusettevõtteid vastutavaks teie tehtud tehingute või töövõtuvalikute eest. Ükski suuline või kirjalik nõuanne ega teave, mille olete saanud ettevõttelt või selle ametnikelt, töötajatelt või sidusettevõtetelt, ei anna garantiid, mida pole nendes tingimustes sõnaselgelt sätestatud. Kui otsustate sellisele teabele tugineda, teete seda ainult omal riisikol. Mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei luba teatud garantiide välistamist. Sellest tulenevalt ei pruugi mõned ülaltoodud välistused teie kohta kehtida.

10. Vastutuse piiramine

Ettevõte ei garanteeri kolmandate isikute, toodete või mis tahes muu esitatud, tarbitud või muul viisil kättesaadavaks tehtud teabe väärtust, kvaliteeti, ühilduvust ega muid omadusi (edaspidi käesolevas jaotises „Omadused“). Funktsioonide eest vastutab ainuisikuliselt asjakohane kolmas osapool või kasutaja, kes kasutab seda vastavalt vajadusele või kasutab teenuseid või veebisaiti. Ettevõte ei kohustu sellist täitmist jälgima ja võib mittevastavuse tuvastamise korral tegutseda vastavalt oma äranägemisele, nagu on kirjeldatud käesolevates tingimustes. Mõistate ja nõustute, et võite kokku puutuda sisu või muu teabega, mis on ebatäpne, taunitav, lastele sobimatu või muul viisil teile sobimatu.

Ettevõte ei vastuta ühegi telefonivõrgu või -liini, arvuti võrgusüsteemide, serverite või pakkujate, arvutiseadmete, tarkvara probleemide või tehniliste rikete eest, mis tahes e-posti rikete eest, mis on tingitud tehnilistest probleemidest või liiklusummikutest Internetis või mis tahes Veebisait või teenused või nende kombinatsioon, sealhulgas mis tahes vigastused või kahjud kasutajatele või mis tahes isiku arvutile, mobiiltelefonile või muule seadmele, mis on seotud veebisaidi või teenustega seotud osalemise või materjalide allalaadimisega või tulenevad sellest. Ettevõte ei vastuta mitte mingil juhul kolmandate isikute, sealhulgas kasutajate, nii võrgus kui ka võrguühenduseta kasutajate ja väliste saitide operaatorite käitumise eest.

Ettevõte ega ükski selle ametnikest, direktoritest, töötajatest ega agentidest ei vastuta teie ees mitte mingil juhul kaudsete, juhuslike, eriliste, karistuslike ega kaudsete kahjude eest, mis tulenevad veebisaidi või teenuste kasutamisest või sellega seoses. , kas kahju on ettenähtav või mitte ja kas Ettevõtet on selliste kahjude tekkimise võimalusest teavitatud või mitte. Eeltoodud vastutuse piirang kehtib kohaldatava jurisdiktsiooni seadusega lubatud ulatuses.

11. Hüvitamine

Te kaitsete, hüvitate ja hoiate Ettevõtet kahjutuks kõigi hagide, menetluste, väidete, kahjutasude, kulude, kohustuste või kulude eest (sealhulgas kohtukulud ja mõistlikud advokaaditasud), mida ettevõte võib seoses mis tahes tegelikud nõuded, nõuded, toimingud või muud toimingud mis tahes kolmanda osapoole poolt, mis tulenevad või on seotud käesolevate tingimuste mis tahes rikkumisega teie poolt või veebisaidi või teenuste kasutamisega, mis ei ole kooskõlas kohaldatava õigusega.

12. Mitmesugune

Neid tingimusi reguleerivad Inglismaa seadused, välja arvatud sealsed õiguse valikureeglid, ja võtmata arvesse ÜRO kaupade rahvusvahelise müügi konventsiooni. Teie käitumisele võivad kehtida ka muud kohalikud, osariigi ja riiklikud seadused. Kõik nendest tingimustest tulenevad või veebisaidi või teenusega seotud vaidlused lahendatakse lõplikult Inglismaa pädevate kohtute poolt. Te ei tohi esitada ettevõtte vastu ühtegi rühmahagi esitamist ning veebisaiti või teenuseid kasutades nõustute loobuma oma õigustest esitada selliseid kollektiivhaginõudeid.

Ettevõtte vastu algatatud hagi tuleb esitada ühe (1) aasta jooksul alates hagi aluse tekkimise kuupäevast. Juhul, kui mõni nende tingimuste säte osutub jõustamatuks, asendatakse see säte jõustatava sättega, mis saavutab kõige paremini algse sätte mõju, ning ülejäänud tingimuste tingimused jäävad täies mahus kehtima. Mitte miski nendes tingimustes ei loo teie ja ettevõtte vahel agentuuri-, töö-, ühisettevõtte- või partnerlussuhet ega võimalda teil tegutseda ettevõtte nimel. Välja arvatud nendes tingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel, moodustavad need tingimused ettevõtte ja teie vahel kogu lepingu, mis puudutab käesolevate tingimuste sisu.

Ettevõte võib esitada mis tahes teateid, mida meilt võidakse teile esitada kas seaduse või käesolevate tingimuste kohaselt, mis tahes kontaktandmetele, mille olete oma konto teabes või muul viisil esitanud, kas otseselt või kaudselt, sealhulgas e-posti teel. Nõustute selgesõnaliselt selliste teadete ja teadete sellisel viisil vastuvõtmisega.

Ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi te loovutada mingeid käesolevas dokumendis sätestatud õigusi. Midagi nendes tingimustes sisalduvat ei tõlgendata nii, et see piiraks ettevõtte käsutuses olevaid toiminguid või õiguskaitsevahendeid seoses keelatud tegevuse või käitumisega. Nende tingimuste ühegi tingimuse jõustamata jätmine ei tähenda nõusolekut ega loobumist ning Ettevõte jätab endale õiguse seda tingimust jõustada oma äranägemise järgi. Mitte ühestki käesolevas artiklis sätestatud rikkumisest või kohustuste täitmata jätmisest loobumist ei käsitata mis tahes eelnevast või järgnevast rikkumisest või kohustuste täitmata jätmisest loobumisena.